Een vraag die wij de laatste weken veel krijgen van onze klanten. Het antwoord is; ja.

Op dit moment bent u waarschijnlijk betrokken bij alle inspanningen om de gevaren en risico’s van het Coronavirus voor uw medewerkers zoveel mogelijk te beheersen. Eén van de wettelijk verplichte onderdelen hierbij is de RI&E. Deze moet compleet, actueel en betrouwbaar zijn.

Wij leggen u hieronder uit waarom dit is.

Sinds de komst en de snelle verspreiding van het COVID-19 virus is de kans op virusoverdracht dominant aanwezig en bepalend voor de gezondheidsrisico’s in de werkomgeving. Nu sinds eind mei 2020 de nationale voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid zijn afgezwakt, zal het thuiswerken langzaamaan overgaan naar werken in de kantooromgeving.
Werkgevers hebben een zorgplicht te vervullen. Deze staat op generieke wijze verwoord in art. 3 van de Arbowet. Nieuw onder dit voorschrift valt nu het gezondheidsrisico van virusoverdracht door COVID-19 en de daarbij horende preventiemaatregelen.

Om de arbeidsrisico’s bij deze geleidelijke overgang in kaart te brengen heeft de organisatie een plan opgezet waarin alle preventiemaatregelen zijn opgenomen. Deze arbeidsrisico’s dienen toegevoegd te worden aan de huidige RI&E.

Maar wat is een RI&E eigenlijk?

Een RIE hebben is voor elk bedrijf verplicht. Het verwoordt de wijze waarop de werkgever zorgt voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers. In de Arbowet staat precies omschreven wat van werkgevers hierin wordt verwacht. De wet maakt daarbij geen onderscheidt tussen grote of kleine bedrijven. Het is vervolgens de Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, die controleert of werkgevers de wetgeving naleven .

De overheid schrijft bedrijven een werkwijze voor waarop zij hun arbeidsomstandighedenbeleid dienen te voeren. Een bedrijf moet een RIE hebben, met daarin en Plan van Aanpak. Dit plan is het werkdocument voor het arbobeleid. Het bevat alle bedrijfsspecifieke arbeidsrisico’s en vormt daarmee het uitgangspunt voor verbeteringen in de arbeidsomstandigheden.

Het is goed mogelijk om zelf een RI&E te maken. Digitaal is zeer veel kennis beschikbaar. Bedrijven tot 25 medewerkers kunnen daardoor geheel zelf een RIE uitvoeren. Hiervoor moeten zij dan wel een RIE-instrument gebruiken dat ontwikkeld is door hun eigen branche. Deze instrumenten bestaan uit een vragenlijst, die meestal zijn goed gekeurd door de Inspectie SZW . Vragenlijsten die zijn afgekeurd leveren geen volledige RIE op en hebben aansluitend een toetsing nodig.

Indien u begeleiding wenst bij het zelf opstellen van uw RI&E dan kunnen wij u hierbij helpen.

Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers in dienst is een RIE met bedrijfsbezoek een verplicht onderdeel waarlangs een toetsing van de RIE wordt uitgevoerd. Bedrijven kunnen met behulp van de eerder genoemde RIE-instrumenten zelf een RIE uitvoeren. Dit document moet vervolgens nog getoetst worden door een kerndeskundige tijdens bedrijfsbezoek.

Tijdens het bezoek worden de arbeidsomstandigheden nader geïnventariseerd. Op basis van de zelf opgestelde RIE kunnen de reeds geïnventariseerde aandachtspunten direct de aandacht krijgen. Deze bevindingen worden toegevoegd aan de zelf opgestelde RIE.

De bedrijfsbezoeken bestaan voorafgaand uit een documentenstudie. Relevante procedures en gedocumenteerde werkafspraken, waaronder de verzuimbegeleiding en het BHV plan, worden vooraf doorgenomen. Tijdens het bedrijfsbezoek worden interviews gehouden met arbo beleidmakers en zal een arbo-technische rondgang langs de werkplekken gehouden worden . Op basis van deze verkregen gegevens wordt de definitieve RIE opgesteld.

Indien u een dergelijke complete en volledige RIE nodig heeft kunnen wij u van dienst zijn, neem telefonisch of per e-mail contact met ons op omtrent de mogelijkheden.