BHV Brand Communicatie & Ontruiming volgen?

BHV Brand Communicatie & Ontruiming

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties bedrijfshulpverlener zijn en verantwoordelijk voor het blussen van een beginnende brand en het ontruimen van een deel of het gehele gebouw.

Bedrijfshulpverlener (BHV-er)
Een BHV-er vertegenwoordigt een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening. U bent gecertificeerd BHV-er indien u het deel BHV-BCO en het deel BHV-ELH positief heeft afgerond.

Toelating
Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke conditie geen toelatingseisen gesteld.

Vrijstelling
Indien u in het bezit bent van het diploma EHBO, kunt u vrijstelling krijgen voor het deel Eerste Levensreddende Handelingen (ELH). Na het behalen van het deel Brand Communicatie en Ontruiming ontvangt u het certificaat Bedrijfshulpverlener.

BHV Brand Communicatie & Ontruiming Doelstelling
Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:
– Intern en extern alarmeren
– De ongevalplaats beveiligen
– Een beginnende brand beperken en bestrijden
– Het gebruik van de veiligheidsmiddelen en brandpreventie in gebouwen
– De ontruimingsmethodiek, de rol en verantwoordelijkheden bij ontruiming

Inhoud opleiding (Theorie & Praktijk)
– De taak van de BHV-er
– Melden van incidenten (intern en extern)
– De rol van de professionele hulpverleners
– Het gevaar van een verkeerde melding
– Communicatiemiddelen (incl. praktijkinstructie portofoon en telefoon)
– Automatische melders
– De benodigde elementen om vuur te krijgen (branddriekhoek)
– De stadia van brand, benaderen van een brand (deur wel/niet openen)
– Wanneer wel en wanneer niet blussen
– De gevaren en de blustechieken (elektriciteit en gevaarlijke stoffen)
– De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
– Ontruimingsprocedures

Documentatie
Boek Brand Communicatie en ontruiming van het NIBHV. Inbegrepen bij de Basis BCO.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk.

Locatie
De cursus wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Wormer, een van onze 28 trainingslocaties of in-company.

Aantal deelnemers
Om de deelnemer voldoende praktisch te laten oefenen, een maximale betrokkenheid en de kwaliteit van onze cursus te waarborgen, bestaan de groepen uit maximaal 15 cursisten.

Cursusduur
De cursusduur Basis BHV BCO is 1 dag en de Herhaling BHV BCO is een 1/2 dag.

BHV Brand Communicatie & Ontruiming Examen
– Basis BCO: De cursist legt aan het eind van de dag een schriftelijk examen af.

– Herhaling BCO: De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst en praktijkinzet van de deelnemer of de kennis voldoende is. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat BCO.

Geldigheid
De Arbowet verplicht werkgevers zorg  te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn/haar taken kan uitvoeren. Om dit te bereiken dient een bedrijfshulpverlener regelmatig bijscholing en/of nascholing te volgen.